Belangen behartigen

‘Onderwijskwaliteit staat of valt met de leraar voor de klas’

“De eerste helft van het schooljaar ‘21-‘22 werd opnieuw overheerst door corona: van vaccineren en mondmaskers in de lagere school tot het ontwikkelen van een coronabarometer waarmee we toekomstige besmettingsgolven adequaat willen opvangen. De tweede helft van het schooljaar ging veel aandacht naar het arrest van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen secundair onderwijs voor tweede en derde graad. Naast het eindtermendebat vormden ook de Vlaamse toetsen een hoofdthema. OVSG heeft een traditie in het ontwikkelen van kwaliteitsvolle toetsen en erkent de meerwaarde van gestandaardiseerde toetsen voor het realiseren van kwalitatief onderwijs. Vanuit onze ervaring hebben we altijd gewaarschuwd voor de openbaarheid van leerlingengegevens en het gevaar voor studiesanctionering. Die twee elementen vragen een welomlijnd en juridisch sluitend decretaal kader. Een doorlopend thema was het lerarentekort. Er kwamen een aantal maatregelen, maar een breed gedragen lerarenpact blijft noodzakelijk. Want onderwijskwaliteit staat of valt met de leraar voor de klas.”

- Bruno Sagaert, directeur koepelwerking

01

Lerarentekort: maatregelen op korte, middellange en lange termijn
leraar voor de klas

OVSG plaatste het lerarentekort continu hoog op de agenda.

Bij het begin van het schooljaar begonnen we met het oprichten van denktanks onder onze besturen en directies die gerichte en concrete voorstellen deden. We bevroegen onze leden op verschillende fora, zodat we gevarieerde input kregen. Hoewel het lerarentekort zich in alle scholen laat voelen, is het schoollandschap divers. De situatie is dan ook verschillend naar gelang de school in een grootstedelijke context, een grensgebied of een moeilijk te bereiken gebied ligt.

Uit het overleg bleek dat we niet de tijd hadden om te zoeken naar oplossingen op lange termijn. Er was ook actie nodig op korte en middellange termijn. We stelden een menukaart op met maatregelen op korte, middellange en lange termijn.

Samen met de andere onderwijsverstrekkers zette OVSG de proeftuinen op de agenda. De minister kon zich hierin vinden op voorwaarde dat het om een beperkt aantal zou gaan en dat er geen budgettaire impact was. In een proeftuin kunnen scholen experimenteren met nieuwe vormen van schoolorganisatie en personeelsbeleid, los van de bestaande regelgeving. OVSG ondersteunde de indieners uit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs bij het opstellen van hun aanvraag.

02

Niet akkoord met cao XII

Eind augustus onderhandelde de minister met de vakbonden over cao XII. De vakorganisaties eisten tijd en ruimte voor het vakbondswerk op school en onder de noemer ‘samen school maken’ verkregen ze lestijden waarvoor het personeelslid vrijgesteld wordt. Langs de andere kant eisten OVSG en de andere onderwijsverstrekkers dat de loonspanning tussen de directeurs en andere personeelsleden groter zou worden. Daarbij pleitten we uitdrukkelijk om dit ook voor directies DKO door te voeren. De overheid zegde de loonspanning toe, wat een goede zaak is.

Toch kon OVSG niet akkoord gaan met de cao XII. Uit consultatierondes bij onze directies bleek dat zij ‘samen school maken’ niet realistisch vonden, zeker niet in tijden van lerarentekort. Inmiddels werd een afsprakenkader ‘samen school maken opgesteld’ met de sociale partners en is OVSG informeel gaan bemiddelen.

03

Eindtermen basisonderwijs en secundair onderwijs

De ontwikkeling van nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs door de Vlaamse overheid liet op zich wachten. OVSG besliste om toch te starten met de ontwikkeling van nieuwe leerplannen voor de basisschool.

In het overleg over de eindtermen voor het secundair onderwijs namen we knelpunten en suggesties mee naar de verschillende overlegfora bij de VLOR, het kabinet, departement onderwijs en AHOVOKS. Op het einde van het schooljaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de eindtermen voor de tweede en de derde graad. Scholen kunnen nog voortwerken tot 24-25 zoals ze gestart zijn. In de tussentijd zal OVSG meewerken aan sobere, heldere eindtermen die ruimte laten voor een eigen pedagogisch project of praktijkvakken.

Eindtermen vernietigd, maar modernisering gaat door | OVSG

04

Dossiers voor deeltijds kunstonderwijs

Voor het deeltijds kunstonderwijs lagen verschillende dossiers op tafel. OVSG ondersteunde en begeleidde academies in het opmaken van aanvraagdossiers voor onderwijsbevoegdheden en een kunstkuurproject.

Daarnaast hielden we de vinger aan de pols om de regelgeving voor het DKO verder te optimaliseren: de problematiek rond afwezigheden, het verder verfijnen van het aanbod en het mogelijk maken van aangepaste curricula met een doktersattest.

We schreven ook mee aan het Vlor-advies ‘Leerlingenbegeleiding en zorg in het deeltijds kunstonderwijs’.

cursist maakt lithografie druk

05

Vlaamse toetsen
Meisje maakt de ovsg-toets via een ipad

In de loop van het schooljaar werd de realisatie van Vlaamse toetsen steeds concreter. Het Universitair Steunpunt ontwikkelde al volop toetsen en terwijl er nog geen decretaal kader was. OVSG is op zich niet gekant tegen centrale toetsing, maar we hadden bezorgdheden die niet ten gronde werden doorgesproken: wat is het doel, wat is het kostenplaatje en vooral: hoe zit het met de openbaarheid van de resultaten?

Toen een antwoord op deze vragen uitbleef, vroeg OVSG in februari een schoolpactoverleg omdat het de Vlaamse toetsen een fundamentele onderwijshervorming inluiden. De minister nam akte van onze vraag. In de zomer van 22 werd het decreet Vlaamse toetsen voor de eerste keer goedgekeurd. OVSG blijft de bezorgdheden over doel en openbaarheid meenemen in het verdere overleg.

Democratisch debat over Vlaamse toetsen nodig | OVSG

06

Conceptnota Leersteun

De conceptnota Leersteun werd eind juni 2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het doel is om verzelfstandigde leercentra op te richten die ofwel deel uitmaken van een bestaande school voor buitengewoon onderwijs ofwel worden opgericht door minstens één of meer huidige (school-)besturen.​ Het leersteuncentrum moet het aanspreekpunt worden voor alle types. 

Er wordt ook een specifiek ambt van leerondersteuner opgericht en de leersteuncentra krijgen middelen voor secundaire processen (directie, coördinatie, administratie,…).

OVSG bevroeg besturen en directies en nam deze vragen mee in het overleg over de conceptnota:

  • verduidelijking van de verschillende rollen en opdrachten van elke actor bij een beslissing tot leersteun;
  • verduidelijking bij de bevoegdheid van de leersteunraad.

07

Directieplatformen basisonderwijs geoptimaliseerd

Bevragingen bij en overleg met onze besturen en directies zijn essentieel om tot een gedragen OVSG-standpunt te komen. Vaak verloopt dat via de directeurenplatforms. Om de werking van de directieplatforms basisonderwijs te optimaliseren, deden we eind 2021 een bevraging over de werking. Vervolgens pasten we de organisatie hiervan op basis van de respons aan.

Er komen aparte platformen voor de directies basisonderwijs en de coördinerende directies. De platformen worden over heel Vlaanderen georganiseerd in kleinere groepen. En de agenda wordt toegesplitst op het geven en krijgen van beleidsinput.

07

Adviezen en protocollen

In onderhandelingen met de overheid en op de Vlaamse onderwijsraad verdedigen we de belangen van onze besturen en hun onderwijsinstellingen. We werkten mee aan 53 Vlor-adviezen en sloten 30 protocollen na onderhandeling af.

  • Aantal protocollen na onderhandelingen met de overheid: 30
    • Akkoord: 23
    • Gedeeltelijk akkoord: 2
    • Niet akkoord: 5
  • Aantal adviezen Vlor: 53