Juridisch advies geven

Bestuurders, medewerkers van onderwijsdiensten en directeurs of beleidsmedewerkers staan er niet alleen voor. Ze kunnen terecht bij de juridische medewerkers van OVSG die antwoorden geven op concrete vragen. Daarnaast schrijven onze juristen artikels in de e-zines en Imago over wijzigingen in de regelgeving. Op het extranet van OVSG vinden leden relevante FAQ’s of modeldocumenten. Ten slotte zijn er de infosessies en vormingen waarop de deelnemers geïnformeerd worden en ook met elkaar hun ervaringen kunnen delen. Door corona verliepen in schooljaar 21-22 verliepen alle bijeenkomsten nog digitaal.

01

Vragen via e-mail en ticketsysteem

Begin november 2021 schakelde de juridische dienstverlening over naar een andere manier van werken. Terwijl vroeger nog heel veel vragen telefonisch binnenkwamen, opteerden we ervoor om vragen enkel nog via mail te laten stellen. Dat was een bewuste keuze die om diverse redenen werd gemaakt. De telefonische vraag kwam terecht bij een onthaalmedewerker, waardoor sommige vraagstellers ontgoocheld waren dat ze niet direct werden geholpen. Anderzijds bleken niet alle telefonische vragen dringend maar ze werden wel meteen behandeld waardoor andere vragen langer onbeantwoord bleven. Uiteraard blijft de telefoon bemand, want als het brandt op school, stuur je geen mail, maar gebruik je de telefoon, dat is logisch.

02

Brede waaier van onderwerpen
  • De juridische dienst kreeg uitzonderlijk veel vragen over de nieuwe functionerings- en evaluatiecyclus die op 1 september 2021 van kracht werd. Veel directeurs waren ongerust over de snelheid waarmee ze deze nieuwe regelgeving moesten toepassen in hun school, academie of centrum. Ook bestond er verwarring over de drie soorten beoordeling voor een personeelslid die bepaalt of een personeelslid al dan niet voorrang verwerft in het kader van TADD.
  • De oorlog in Oekraïne en de vluchtelingen die zich aanmeldden in het gemeentelijk onderwijs, riepen organisatorische vragen op
  • Zoals ieder schooljaar het geval is, kwamen ook in het schooljaar 21-22 veel vragen binnen over toelatingsvoorwaarden, inschrijvingen en capaciteit, het schoolreglement, digisprong en meer dan andere schooljaren ook over tucht bij leerlingen en vechtscheidingen.
  • Vragen over vacantverklaring, terbeschikkingstelling wegen ontstentenis van betrekking, de verschillende verlofstelsels, de nieuwe regeling TADD, de selectieprocedure voor directeur, de prestatieregeling, de nieuw ingevoerde aanvullende lestijden (‘samen school maken’ en ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel) kwamen eveneens vaak binnen op de juridische dienst.
  • Een aantal schoolbesturen bogen zich over de vraag of ze gemeentelijk onderwijs moesten blijven inrichten. Nadat ze zich degelijk hadden geïnformeerd, maakten de meeste besturen een positieve keuze voor het organiseren van gemeentelijk onderwijs als motor van een sterk lokaal-integraal beleid.

03

Steeds meer juridische vragen of meer complexe

De onderwijsregelgeving en ook de andere regelgeving wordt alsmaar complexer, waardoor het aantal juridische vragen jaar na jaar toeneemt. Ondanks de schriftelijke vraag worden een aantal vragen nog steeds telefonisch beantwoord, al dan niet gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging is soms nodig voor het schoolbestuur, maar werkt ook wat vertragend. Ook gebeurt het meer en meer dat de medewerkers van de juridische dienst geen pasklaar antwoord kunnen geven, omdat de interpretatie van de regelgeving doorheen de jaren gewijzigd is of doordat meerdere bepalingen samen gelezen moeten worden. En ten slotte wijzigt de onderwijsregelgeving, net zoals de regelgeving in het algemeen, bijzonder snel.

Juristen Kathleen en Hilde

04

Waardering van onze klanten
emoji duimpje

Na het uitzoeken van zo’n complexe juridische kwestie, krijgen de collega’s van de juridische dienst heel wat bedankmailtjes die het snelle en duidelijke antwoord waarderen. Ook op de online vormingsmomenten krijgen we steeds vaker een emoji met klappende handjes of een duimpje. Bedankt!

05

Publicaties

Voor de losbladige handboeken (www.politeia.be) en voor het tijdschrift Imago schrijven de juridische medewerkers geregeld bijdragen. Zo blijven de handboeken voor het basisonderwijs en voor het deeltijds kunstonderwijs actueel voor de abonnees.

In het tijdschrift Imago behandelt de rubriek De onderwijsjurist juridische vragen die veel gesteld worden.

Overzicht de gespecialiseerde topics van de onderwijsjurist

06

In cijfers

Uit de online dienstverlening leiden we het aantal en de thema’s van de vragen af.

Tussen november 2021 en juni 2022 kregen en beantwoordden de juristen 2974 vragen. Bijna 60% van die vragen gaat over personeel.

Overzicht van de juridische vragen Overzicht van de juridische vragen ivm personeel