Strategie bepalen

directeur Walentina Cools

“Met veel goesting begon ik aan mijn directeurschap bij OVSG. Belangrijke dossiers (zoals het lerarentekort, de Vlaamse toetsen, de eindtermen) vroegen meteen al mijn aandacht en die van onze medewerkers. Ik begon aan een kennismakingsronde bij onze besturen en leerde enthousiaste, gemotiveerde schepenen kennen die bewust investeren in hun lokaal onderwijs en snel en krachtdadig inspelen op actuele noden, zoals de aankomst van leerlingen uit Oekraïne. Samen met de OVSG-medewerkers wil ik werk maken van een nog sterkere dienstverlening voor onze leden en hun scholen, centra en academies. Noodgedwongen moeten we dat door de besparingen doen met een kleiner team, maar we blijven klantgericht samenwerken aan kwaliteitsvol onderwijs. Ook starten we een plan op om het stedelijk en gemeentelijk onderwijs sterker te profileren onder de noemer Leer Lokaal. Want het stedelijk en gemeentelijk onderwijs verdient een plaats in de schijnwerpers!’

- Walentina Cools, algemeen directeur
Walentina op bezoek in Kuurne, bij schepen Johan Bossuyt Walentina op bezoek in Kruisem, bij schepen Joop Verzele

01

Toekomstplan OVSG en profilering stedelijk en gemeentelijk onderwijs
Financiële context leidt tot reorganisatie

OVSG is een organisatie die midden in de maatschappij staat en de financiële of beleidskeuzes ervan ervaart. De besparingen op de pedagogische begeleidingsdiensten en stijgende werkingskosten hebben dan ook hun effect. Dat dwong directie en bestuur om keuzes te maken voor de toekomst. In lijn met onze missie blijven we het onderwijs van steden en gemeenten promoten en ondersteunen, maar noodgedwongen met een compactere personeelskern en een kleiner middenkader.

Focus op de kern

De directie neemt de kerntaken onder de loep en reduceert die tot vijftien heldere opdrachten. Onze leden kunnen blijven rekenen op een duurzame dienstverlening en de expertise van vaste aanspreekpunten. Het organigram wordt hertekend met een beperkter middenkader. Voor de pedagogische begeleidingsdienst is het de opdracht om zo veel mogelijk in de scholen en academies zelf aan het werk te gaan. De ingrijpende verandering vraagt heel wat veerkracht en gaat gepaard met gesprekken door de directie en de dienst P&O om alle vragen te beantwoorden en collega’s te begeleiden in de vernieuwde werking.

Leer Lokaal, een sterk verhaal kleurrijke logo leer lokaal met stadsachtergrond

Tegelijk is het ons doel om het stedelijk en gemeentelijk onderwijs stevig op de kaart te zetten. We werken een plan uit om OVSG en alle stedelijke en gemeentelijk onderwijsinstellingen sterker te profileren. We formuleren een statement dat de vijf krachtlijnen van stedelijk en gemeentelijk onderwijs benoemt. Het motto Leer Lokaal wordt de slogan. In schooljaar 22-23 werken we het profileringsplan verder uit in acties.

02

Van coronacrisis naar Oekraïnecrisis

De oorlog in Oekraïne schudt ook het onderwijs door elkaar. Al begin maart merken onze scholen dat Oekraïense kinderen zich aandienen. De onderwijspartners veranderen het corona-overleg dat de voorbije schooljaren systematisch plaatsvond tussen de minister en alle onderwijspartnersin Oekraïne-overleg. OVSG pleit voor een flexibele aanpak en maatregelen op korte en lange termijn. We ondersteunen scholen en besturen bij hun organisatorisch-juridische vragen. De pedagogische begeleiding stelt materiaal voor anderstalige nieuwkomers ter beschikking. Met VVSG houden we regelmatig overleg over de opvang in steden en gemeenten en de gevolgen hiervan op onderwijs.

Oekraïense leerlingen in de klas

03

Samenwerken voor een gemeenschappelijk doel

Om de missie van OVSG te realiseren en breed uit te dragen werkt OVSG samen met tal van organisaties binnen en buiten het onderwijs.

  • logo koogo Met KOOGO, koepel van ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs, werken we samen voor alle thema’s die ouders aanbelangen.
  • VLEVA, het Vlaams-Europees verbindingsagentschap, stelt ons in staat om thema’s op de Europese agenda te krijgen en inspiratie op te doen bij andere landen. Zo volgen we bv. op hoe onze besturen via de Green Deal op Europese middelen kunnen terugvallen om hun scholen energie-efficiënt te maken.
  • Met de Nederlandse zusterorganisatie VOS-ABB organiseren we regelmatig expertise-uitwisseling. In schooljaar 21-22 organiseerden we samen webinars over begrijpend lezen, zowel in Nederland als in Vlaanderen een aandachtspunt. Het is de bedoeling om expertise uit te wisselen met elkaar en leraren te versterken in hun aanpak.
Titel slide De beste lezers ziten in mijn klas slide samenwerken aan leesbevordering